Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

Ontwikkelingsfase 5: Bedrijfsbrede product- of domeinafdelingen (terug naar de silo!)

overzicht

In mijn blog over 'Ontwikkelingsfase 4: 'DevOps binnen IT' heb ik toegelicht wat de voor- en nadelen zijn van het samenvoegen van de development en operations afdelingen in zogenaamde domeinafdelingen. Voor zover deze stap opportuun is, zal deze weer meer rendement opleveren dan als men operations en development apart heeft gestructureerd.

In dit laatste deel gaan we met name kijken naar de eeuwigdurende beweging tussen centralisatie en decentralisatie van de IT en de drijfveren daar achter. Een nieuwe drijfveer om te decentraliseren lijkt nu het creëren van de ultieme agile organisatie. Een decentrale organisatie zou namelijk sneller kunnen reageren of zelfs anticiperen op veranderingen in haar omgeving. Maar zal dat ook echt kunnen werken? Ondanks dat ik nog geen organisatie ken, die zo is georganiseerd, ga ik een poging wagen om te onderbouwen waarom dit voor het creëren van een agile organisatie een goede laatste stap zou kunnen zijn.

In deze blog betrek ik de onderwerpen sociotechniek en holocracy.

Hierna ter referentie de ontwikkelingsfasen nog een keer op een rij:

 1. Iteratief werken binnen projecten in de matrix
 2. Virtuele productteams over functie afdelingen heen
 3. Fysieke productteams, al dan niet virtueel aangevuld met Ops
 4. DevOps binnen IT
 5. Bedrijfsbrede product- of domeinafdelingen

Dit is de 5e blog in een serie van 5, over de 5e agile volwassenheidsstap.

Sociotechniek, de jaren 50 herleven!

Uit wikipedia:

De sociotechniek is volgens Frans van Eijnatten een "toegepaste wetenschap die zich beijvert voor het verbeteren van het functioneren van zowel mens als organisatie door middel van aanpassing of fundamenteel herontwerp van werkprocessen en organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken"

Ulbo de Sitter is de grondlegger van de sociotechniek in Nederland en vat de kern van de sociotechniek samen als: "complexe taken in een eenvoudige organisatie in plaats van eenvoudige taken in een complexe organisatie". Dit in relatie tot een op dat moment aanwezige behoefte aan meer slagvaardigheid van organisatie naar de afzetmarkt en dienstverlening enerzijds. En anderzijds een betere aansluiting te krijgen naar de arbeidsmarkt. Beter en hoger opgeleide medewerkers zoeken interessantere banen dan op dat moment voorhanden waren.

Toepassing

Belangrijke bijdragen vanuit de sociotechniek aan de vormgeving van organisaties zijn de begrippen:

 • hele taakgroepen (later: zelforganiserende teams!);
 • stroomsgewijs produceren (lees: business domeingewijs, value streams!);
 • productiestructuur en besturingsstructuur (Er wordt productgericht gewerkt i.p.v. projectmatig, hiertoe wordt de besturing tevens aangepast);
 • integrale organisatievernieuwing, dat in Nederland haar oorsprong vindt bij de Stichting NKWO en de Adviesgroep KOERS (zie ook holocracy);
 • kwaliteit van de organisatie, kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de arbeidsverhoudingen (zie ook de intrinsieke motivatoren van Dan Pink).

Hoezo agile werken in ' Value Streams'? Al vlak na de Tweede Wereldoorlog was er schijnbaar een stroming in Nederland die het aantrekkelijk maken van intelligent werk boven massaproductie promootte. In de daarop volgende jaren zijn bedrijven weer meer het traditionele efficiency denken gaan aanhangen (software ontwikkeling als lopende bandwerk). Dit versus de wisselwerking tussen mens en organisatie en met name flexibele inzet van mens en organisatie. Blijkbaar werd toen al voor het vereenvoudigen van de organisatie gepleit, en dat is precies hetgeen ik in dit laatste deel van de blogserie tevens wil promoten.

De eeuwigdurende golfbeweging van centralisatie en decentralisatie van de IT en business organisatiestructuur versus de architectuur (IT landschap)

Centralisatie en decentralisatie kun je op meerdere aspecten betrekken. In deze blog kijken we naar de organisatie structuur (vereenvoudigen analoog value streams) en het IT landschap.
We weten nog wel dat IT binnen de business afdelingen ontstond doordat medewerkers allerlei Excel-achtige applicaties produceerden om hun eigen taken te verlichten. Op den duur werd dit ononderhoudbaar, er was geen documentatie van, en het was foutgevoelig. Dat was onder andere reden om het IT landschap te centraliseren, naast het kostenaspect. Total cost of ownership dreef architecten ertoe om dezelfde applicatie voor alle business domeinen voor te stellen. Dit leidde tot horizontalisatie van het IT-landschap, daar waar de business domeinen er verticaal op staan.

figuur 1

Figuur 1. Waardestromen voor business producten staan haaks op het horizontale IT-landschap

Mark Paauwe stelt in zijn artikel in XR magazine: Centralisatie of decentralisatie - wanneer houdt dit nu eens op? dat de golfbeweging nooit zal stoppen. Tevens zegt hij dat trends in IT als SOA, web services en cloud maken dat de drijfveren voor centralisatie van het IT-landschap wegvallen. Daarom zou dit geen belemmering meer hoeven te zijn voor het decentraliseren van de organisatiestructuur voor innovatie en onderhoud per business domein of value stream. Dit heeft echter in de praktijk vele haken en ogen. Zie hiervoor de voor- en nadelen.
Voor het realiseren van een ultieme agile enterprise zie ik nu de trend naar de decentralisatie van de organisatiestructuur gebaseerd op business domeinen of value streams. Dit versus het reeds gecentraliseerde IT-landschap dat, door flexibilisering en terugdringen van technische schuld, de genoemde decentralisatie van de organisatiestructuur zal dienen te ondersteunen.

figuur 2

Figuur 2: IT is geïntegreerd met, en onderdeel van, de diverse business domeinen (Domein of value stream silo's)

Holocracy: de ultieme vorm van continue verbeteren!

Deze nieuwe vorm van besturen van een organisatie gaat ervanuit dat elke medewerker een sensor is voor problemen, verspilling en kansen. Via het verlenen van autonomie en mandaat voor verbeteren van processen en zelfs de organisatiestructuur, binnen gestelde kaders, aan medewerkers of teams, worden actoren gecreëerd, die daadwerkelijk verbeteringen door kunnen voeren. Dit alles dient wel een bepaald doel, een bedrijfsdoel. Dit sluit helemaal aan op het creëren van autonome zelf organiserende teams, het lager leggen van inhoudelijke besluitvorming in de organisatie, continue procesverbetering en waardecreatie als belangrijkste doel van het agile gedachtegoed. Het is wel een radicale andere manier van bedrijfsvoering, die maakt dat vele managementlagen overbodig worden, of zelfs het gehele management in traditionele zin overbodig maken.

figuur 3

Figuur 3. De drie uiteenlopende vormen van de organisatiestructuur bij een traditionele organisatie. Bron: holocracy.org

figuur 4

Figuur 4. Structuur past zich continu aan, en informele = formele organisatie. Bron: holocracy.org

Waarom de rollen in de organisatie niet steeds aanpassen aan de nieuwe rollen die ontstaan door een andere aanpak die wordt gekozen. Bij het kiezen voor een agile framework, zoals nu op grote schaal wordt gedaan, zul je rollen als Scrum masters en Product Managers en Owners zien ontstaan.
En waarom de structuur van de organisatie niet vereenvoudigen en richten op de waarde stromen van de business producten die men aan de eindklant wil leveren.

Net zoals je als een mammoettanker de samenstelling van vaste teams dient te herzien aan de toe of afname van het innovatiewerk (wat is de trend van je portfolio backlog?), dien je ook op regelmatige basis de organisatiestructuur te bezien aan de status van de life cycle (Star, Cach Cow, Problem child?) van je business producten.

Het agile principe 'At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly', dat staat voor continue procesverbetering, zou je dus ook kunnen projecteren op de organisatie. Continue organisatieverbetering is waar holocracy voor staat. Het lijkt de ultieme agile beweging op organisatievlak. Ik opteer voor continue verbetering door het hele bedrijf. Van zelfverbetering door een team per sprint, tot verbetering van de structuur door het management bijvoorbeeld eens per half jaar, onder invloed van de impulsen van de medewerkers, die hiervoor als de sensoren dienen!

Voor- en nadelen van ontwikkelingsfase 5

Voordelen:

 • Het business domein heeft zijn eigen voortbrenging en ondersteuningsteams, die kennis hebben van het domein.
 • De organisatie is in staat zichzelf aan te passen aan wat de business vraagt aan innovatie en ontwikkeling dan wel afstoten van business producten.
 • Elk business domein kan eigen eisen stellen aan de release treinen die innovatie en onderhoud van hun business producten ondersteunen, denk aan focus op time-to-market versus kwaliteit.
 • Management heeft slechts één doel, optimaliseren van de waardecreatie binnen het domein. Geen afgeleide doelen meer per afdeling / eiland.

Nadelen:

 • Vergt een gezonde balans tussen flexibiliteit van het IT-landschap en de mate van technische en functionele schuld (een gezond IT-vermogen), hetgeen bij de meeste bedrijven ver te zoeken is.
 • Vergt werken met feature teams hetgeen weer een omslag in configuratie management betekent, HR problematiek opwerpt, en voornoemd gezond IT-vermogen vergt.
 • Vergt een management dat tevens geheel agile denkt en acteert, en aan continue organisatie verbetering doet gebaseerd op de product life cycle status.
 • Complexiteit en omvang van afdelingen (span of control) en IT-landschap (veel interfaces) kunnen vereenvoudiging van structuur en flexibilisering van het IT-landschap moeizaam tot nagenoeg onmogelijk maken.
 • Managers moeten in staat zijn en empowered worden om zichzelf overbodig te maken, terwijl management juist is gericht op het 'managen' en dus behouden van een status quo.

Qua rendementspercentage krijgt deze stap een 200%.

Note: deze blogserie had focus op de organisatie structuur bij de transitie naar een agile enterprise. Zoals eerder genoemd komen er veel meer facetten kijken bij deze transities, zoals cultuur, architectuur, besturing, HR en financiën.

Het definiëren van agile volwassenheidsniveaus zal dan ook niet slechts van deze focus op structuur af mogen hangen, en zal alle genoemde facetten mee dienen te nemen. In een volgend artikel neem ik jullie mee naar een agile volwassenheidsmodel, zoals dit samen met een klantorganisatie is ontwikkeld, en dat hierop aansluit.

Bijlage

figuur 5

Figuur 5: Het fluency model van James Shore en Diana Larsen, geprojecteerd op de beschreven volwassenheids niveaus van deze blog serie.

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Het fysieke Kanban of Scrum bord

  Is er in een wereld met verregaande automatisering nog wel ruimte voor fysieke Kanban of Scrum borden? Dat is een vraag die ik mij regelmatig stel.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 2) - 'Solution intent’

  In dit tweede deel van mijn serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreek ik een voor mij ondergeschoven kindje in agile: ‘Solution intent’.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 3) - Meer flexibiliteit met het 'Spanning palette'

  Brian Teunissen vertelt over het palet aan resources en items binnen SAFe die niet aan één team kunnen worden toegewezen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 4) - Kanban op alle lagen

  De definitie van Kanban uit wikipedia luidt: Kanban (van het Japanse kan ‘visueel’ en ban ‘kaart of bord’) is een concept gebruikt in lean manufacturing en just-in-timeproductie.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 6) - Foundation layer

  SAFe 4.0 leunt op fundamenten zoals Lean and agile leaders en Communities of Practice, maar ook Core values en SAFe principles. Brian Teunissen licht deze toe.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 7) - Multiple portfolio’s

  In het 7e en laatste deel van de serie blogs over SAFe 4.0 gaat hij in op "Multiple portfolio’s". Een nauwelijks te vinden, maar significante aanvulling op het framework.

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • De zwaluw die wél zomer maakt

  ‘Agile werken’ en ‘Scrummen’ worden steeds breder in de organisatie toegepast. Dat leidt tot doelgerichte zelforganisatie die berust op autonomie, meesterschap en zingeving.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Eerste antipatronen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen vertelt over hoe in de praktijk de voordelen van SAFe worden ondermijnd door drie grote antipatronen.

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Jongen, ben jij wel bang genoeg?

  Eric Nieuwland blogt: "Informatiebeveiligers zijn soms lastige zeurkousen. Uit angst voor incidenten zeggen ze al 'nee' voor ze begrijpen wat je wilt. Dat kan anders."

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Pak die banaan!

  Blog van Brian Teunissen over het veel eenvoudiger budgetteren bij scaling agile.

  Lees verder
 • Melk produceren of poepscheppen

  Blog van Brian Teunissen over de productiviteit van Agile teams.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Luitenant Borgers

  Alhoewel je het uit de titel waarschijnlijk niet direct zult halen, deze blog gaat 'dus' over het schalen van Agile teams. De volhardend lezer beloon ik met concrete ideeën hoe mensen aan te zetten om een goed lopend team van teams te vormen.

  Lees verder
 • Ga goed voorbereid 2017 in!

  Ga goed voorbereid 2017 in! Je ontvangt nu nl. 17% korting op alle opleidingen die nog in 2016 gepland staan.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Het architectentheekransje

  Hier volgt een sprookje over een kennisgroep van architecten. Je kent ze wel, die clubjes die eens in de tijd bijeenkomen om gezamenlijke visies, strategieën en concrete doelen te definiëren en dan uit elkaar gaan om van alles te realiseren. Dit verhaal vertelt over hun Ups en Downs. Totdat ze samen nieuwe manieren van werken ontdekten. Herken je zaken? Doe er je voordeel mee!

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Het "Juniper effect"

  Op 21 december 2015 liet Juniper (leverancier van o.a. firewall producten) weten dat ze ongeautoriseerde code hebben ontdekt, die door kwaadwillende als een backdoor kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat via backdoor om versleutelde VPN verbindingen af te luisteren en/of toegang te krijgen de firewall een SSH verbinding te krijgen door middel van een ingebakken wachtwoord.


  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Rokjesdag voor architecten

  Waar gebeurd. Aan een door mij onlangs gegeven training voor architecten nam zowaar een vrouw deel. In mijn praktijk is dat behoorlijk zeldzaam! Gedurende de lunch dacht ik: daar wil ik wel iets meer van weten. We raakten aan de praat en ik vroeg naar haar rol.

  Lees verder
 • Round Table Scaling Agile zeer succesvol

  Op 5 oktober jl. vond op het landgoed ‘Zonheuvel’ een Round Table plaats met als thema: ‘Scaling Agile: Boardroom besluit of IT feestje?” O.l.v. Marco de Jong en Brian Teunissen werd deze vraag bediscussieerd door 16 genodigden van uiteenlopende organisaties.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • LeSS principes leggen de basis voor het Scaled Agile Model bij de Nationale Politie

  inspearit heeft samen met de Nationale Politie een agile samenwerkingsmodel ontwikkeld gericht op snelheid en wendbaarheid in een continue verbetercyclus.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 1) - 'Value Stream'

  In dit 1e deel van een serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreekt Brian de meest significante vernieuwing van deze versie; de 'Value Stream' laag.

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Round Table “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”

  Op donderdag 29 juni vond in Kasteel Sterkenburg een geslaagde Round Table discussie plaats rondom het thema “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”.

  Lees verder
 • Kerstwensboom

  December is dé maand om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de toekomst. Maar ook om iets bijzonders te doen voor een ander. Wie in jouw omgeving wil jij verrassen met een opleiding naar keuze bij cibit academy?

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • (ISC)² vernieuwt CISSP examen

  Belangrijk nieuws voor iedereen die aan het leren is voor het (ISC)² CISSP examen. Lees verder.

  Lees verder
 • cibit academy steunt stichting Edukans

  Het afgelopen jaar hebben we veel porisitieve ervaringen binnen gekregen en gemiddeld scoren we een 8,6! Voor elke ervaring doneren wij net als springest €1 euro aan stichting Edukans!

  Lees verder
 • Paasactie

  Paasactie!  We hebben goed nieuws voor iedereen die zich wil versterken met een opleiding of cursus van cibit academy. 

  .

  Lees verder
 • MOOC - Agile4All (For free)

  In the coming weeks we will offer several MOOC modules around Agile4All. These modules are created in the innovative learning platform "Curatr", which is based on modern learning principles, such as content creation, gamification, and social learning.

  Lees verder